0 C
Bucharest
Thursday, November 30, 2023
Mai mult

  Julia Leferman: „Este foarte important să avem cât mai curând un cadru legislativ pentru SGR“

  Sursa foto: ecologic

  Punerea în funcțiune a unui sistem de ga­ranție-returnare (SGR) este pentru multe țări europene singura mo­da­li­ta­te prin care își pot îndeplini obiectivele de co­lectare a deșeurilor de ambalaje. În Ro­mâ­nia amânarea luării unei decizii po­li­ti­ce pen­tru implementarea acestui sis­tem se va re­flec­ta în penalitățile pe care țara noas­tră le va plăti în anii vii­tori. Des­pre timpul necesar pentru pu­nerea în funcțiune a sistemului de ga­ranție-re­tur­nare am vor­bit cu Julia Le­ferman, di­rec­torul general al Asociației Berarii României.• ecologic

  ecologic: Credeţi că este necesară punerea în func­ţiune a unui sistem de colectare a ambalajelor de tip garanţie-returnare?

  leferman prelucrat
  Sursa foto: ecologic

  Julia Leferman, directorul general al Aso­ciației Berarii României: În mod sigur, da! La nivelul anului 2025 gradul de co­lec­tare a PET-urilor ar trebui să fie si­tuat undeva între 70-77%, iar din 2029 ar trebui să urce la 90%. În con­tex­tul ac­tualului sistem de co­lec­tare aceste ținte extrem de am­bi­ți­oase evi­dent că nu vor putea fi atinse. De aceea sistemul de ga­ranție-re­turnare va veni ca un in­stru­ment de colectare mai efi­cient, care să ajute atât Ro­mânia, cât și pro­du­cătorii a căror răs­pun­dere este colectarea acestor ambalaje, astfel încât să reușim să atingem aceste obiective pe care ar trebui să le luăm în considerare de acum înainte în activita­tea noastră.
  De aceea punerea în funcțiune a sistemului de garanție-retur­na­re este condiționată de momentul anului 2025, an în care perfor­man­țele de colectare ar trebui să acopere obiectivele asumate. Intervalul de timp este scurt și nu vorbim aici doar de PET-uri, ci și de sticle și de dozele de aluminiu care vor fi preluate prin acest sis­tem eficient de colectare a ambalajelor.

  ecologic: Cât timp a trecut de la începutul discuțiilor pe aceas­tă temă?

  Julia Leferman: Discuțiile au început în 2019, de când avem și obli­gația prin Legea nr. 249 de a implementa un astfel sistem de ga­ran­ție pentru categoriile de băuturi listate în actul norma­tiv, cu re­cipiente între 0,1 și 3 litri ca volum și cu cele trei tipu­ri de ma­teriale precizate. Anul 2019 a fost practic primul an când in­dus­tria s-a organizat imediat după adoptarea obligației legale, în sen­sul că au fost demarate studii de fezabilitate care să ne arate pe de-o parte cum poate fi implementat acest sistem în România și pe de altă parte pentru a calcula ce presupune din punct de vedere fi­nanciar efortul pe care trebuie să îl susțină. Din 2020 am intrat într-un dialog cu Ministerul Mediului și am în­ceput dis­cuțiile pe ca­drul legislativ care ar trebui să permită im­ple­mentarea acestui sistem în România. Deci discutăm deja de un an și jumătate.

  ecologic: Câte întâlniri au fost organizate la nivelul ministerului pe tema aceasta?

  Interviu leferman5
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Julia Leferman: Nu aș putea să vă spun cu exactitate. Au fost nu­meroase consultări și întâlniri atât în format extins, cât și redus și ceea ce vreau să precizez este că a existat dialog construc­tiv, iar noi ca industrie vizată am apreciat în mod deosebit deschide­rea au­to­rităților, schimbul de opinii și consultările reale care au avut loc cu conducerea Ministerului Mediului, cu direcțiile teh­nice care răspund pe acest subiect și care împreună au dus la elabora­rea unui cadru legislativ. Este vorba despre acel proiect de ho­tă­râre de guvern care trebuie să definească limitele în care se va des­fă­șura activitatea.
  Deci dialogul a existat și poate că pentru prima oară în Româ­nia am apreciat la modul cel mai sincer această deschidere a auto­ri­tă­ților către industrie. Este de fapt o abordare corectă, pentru că la final sistemul de garanție-returnare nu poate să funcționeze de­cât printr-o abordare comună, de colaborare, în care industria își în­deplinește obligațiile ce îi revin, statul con­tri­buie, suprave­ghea­ză și controlează, toată această acti­vi­tate des­fășurându-se într-un dialog permanent pentru a se îmbu­nă­tăți contextul legal în care se desfășoară activitatea operatorului. Și bineînțeles că la fi­nal fiecare dintre noi va avea un rol im­portant în a susține acest sis­tem prin aportul ambalajelor colectate. A existat un di­alog con­structiv și noi susținem finalizarea acestuia, pentru că pe­ri­oa­da de timp până la care sistemul ar trebui pus în funcțiune este scurtă, iar construcția lui nu se poate face peste noapte.

  ecologic: Cât de importantă este reglementarea legislativă în acest moment?

  Julia Leferman: Credem că legislația este cea care va pune fundația acestei construcții pe care noi, industria, încercăm să o por­nim în România. Legislația vine și stabilește un cadru corect, echitabil, în care poate fi construit sistemul și pot să spun că avem nevoie de această legislație care ar trebui adoptată cât mai repede.
  Când vorbim despre legislație, ne referim la proiectul de ho­tărâre de guvern care se află momentan în vizarea interminis­te­rială, dar totodată avem în vedere și ajustările ce ar trebui aduse le­gislației primare de mediu precum și celei fiscale, acolo unde avem nevoie de claritate privind regimul fiscal aplicabil garanți­ei. Tot acest pachet legislativ ar trebui aplicat cât mai cu­rând, pentru că întârzierile în această etapă generează mai de­parte alte întârzieri pentru tot ceea ce înseamnă procesul de con­strucție al siste­mu­lui de garanție-returnare. Iar toate acestea pot duce la imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor de colectare.

  IMG 1348
  Sursa foto: ecologic

  ecologic: După apariția reglementărilor legislative cât timp cre­deți că va trece până la punerea în funcțiune a sistemului?

  Julia Leferman: Să le luăm pe rând. Sunt 90 de zile prevăzute în aceas­tă hotărâre de guvern pentru ca toți cei interesați să consti­tuie operatorul privat care va pune sistemul în funcțiune. Aceasta va de­pune solicitarea pentru licență la Ministerul Mediului. După a­ceastă perioadă de 90 de zile urmează un alt interval de 60 de zile în care Ministerul Mediului analizează solicitările primite și dacă nu există contestații, ia o decizie. Astfel am ajuns la o perioadă de cinci luni, deci dacă hotărârea de guvern ar fi adop­tată în oc­tombrie a.c., mai devreme de martie 2022 nu putem vorbi des­pre emiterea unei licențe și de publicarea acesteia pe site-ul mi­nisterului astfel încât operatorul să înceapă elementele de con­strucție ale SGR.
  Acest interval de cinci luni poate să fie prelungit da­că la nivelul Consiliului Concurenței se consideră că este necesară o evaluare, având în vedere că discutăm de mai mulți operatori dintr-o piață care vor trebui să se reunească în ca­drul acestui operator. Dar să pre­su­­pu­nem în mod op­timist că în cel mai scurt timp și fără contestații în martie am putea avea un o­pe­ra­tor li­­cențiat. Din acel mo­ment poate începe e­fectiv con­struc­ția sistemului. Și aceasta presupune mai mul­te etape, printre care și atra­ge­rea unor fi­nan­țări în in­te­ri­orul sistemului pentru acoperirea cos­tu­rilor ul­te­ri­oare. Apoi sistemul va tre­bui să pună la dis­po­ziția tu­­tu­ror producătorilor, im­por­ta­to­rilor și co­mer­ci­an­ți­lor de băuturi din România o plat­formă online în care să se înregistreze. Ur­mea­ză etapa de contractare, care presupune și ea un anu­mit in­terval de timp. Să nu uităm că discutăm de în­che­ierea unor contracte cu 4.000 de producători și im­porta­tori și aproximativ 80.000 de comercianți.

  ecologic: Este nevoie de un soft special?

  Julia Leferman: Este clar că este nevoie de un sistem in­for­matic care pe de-o parte va include registrul am­ba­la­je­lor în care toți producătorii vor încărca date pri­vind nu­mă­rul de ambalaje puse pe piață lu­nar, iar acest sistem va trebui să beneficieze de o pro­tec­ție a da­te­lor, care sunt foarte importante având în vedere că există o con­curență în piață. Da, va exista un sis­tem informa­tic bine protejat care să asigure con­fi­den­ți­a­li­ta­tea da­te­lor și în paralel cu aceste procese vor­bim de infra­struc­tura propriu-zisă a sistemului de co­lec­tare, care va trebui pusă în funcțiune de către co­mercianți fie prin amenajarea spațiilor de colectare în saci, acolo unde colectarea poate fi făcută manual, fie prin achiziția unor aparate automate de colectare, în cazul co­mer­cianților cu spații de vânzare mai mari.
  Totodată, vorbim și despre infrastructura de numărare și de sor­tare a ambalajelor colectate din piață, care va fi în sarcina ope­ra­to­rului de sistem. Potrivit studiilor de fezabilitate pe care le avem, acesta va trebui să amenajeze, să construiască în func­ție de dis­po­ni­bilitățile pe care le va identifica în locațiile ge­o­grafice sta­bi­lite a fi oportune între trei și cinci centre regionale de numă­ra­re și sortare a ambalajelor. Centrele vor fi deservite de aproximativ opt platforme intermediare unde ambalajele vor fi adunate din zo­nele deservite. Deci vorbim despre o in­fra­structură destul de com­plexă și deopotrivă de achiziția apa­ratelor care vor asigura sor­tarea, compactarea și numărarea ambalajelor pe care ulterior sis­temul le va direcționa către in­dustria de reciclare.

  ecologic: Cât timp mai trebuie să adăugăm la această peri­oa­dă de cinci luni?

  Julia Leferman: În evaluarea noastră vorbim de o perioadă de mi­ni­mum 18 și maximum 24 de luni. Noi am precizat acest lucru în timpul consultărilor cu autoritatea de mediu. Sigur că in­te­re­sul nostru este ca acest proces să aibă loc în cel mai scurt timp, dar depinde acum și de foarte mulți factori externi. Există în prezent o criză globală a conductorilor, a CIP-urilor, iar toate aceste a­pa­rate, de la cele de colectare până la cele care vor fi am­plasate în centrele de numărare și sortare vor folosi această tehnologie.
  Rămâne de văzut cât de repede vor putea fi achiziționate și de­si­gur livrate de către furnizori în măsura în care pe această piață, a celor care produc aceste aparate, nu există o concurență foarte mare pentru că discutăm de doi-trei operatori economici care pot pune la dispoziție astfel de echipamente. Sistemul de ga­ran­ție-returnare din România va porni într-un timp relativ apro­piat cu cele din Slo­va­cia, Scoția și din alte țări, astfel încât va fi ce­re­re atât pe piața eu­ro­pea­nă, cât și pe cea glo­bală în pri­vința do­tă­rii cu echi­pamentele ne­­ce­sare.
  De aceea este foarte im­portant să avem cât mai cu­rând un ca­dru le­gis­lativ cât mai com­plet pentru că aceste etape care țin de construcția sis­te­mu­lui nu vor pu­tea fi scur­tate din pix, ele țin de par­cur­gerea unor pași im­por­tanți în im­ple­men­ta­rea unui sis­tem de anvergura celui pe care piața ro­mânească îl so­li­cită.•

  IMG 1582
  Sursa foto: ecologic

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  „Deșeurile umanitare“ vin în valuri spre România

  Comisarii Gărzii de Mediu Bihor au început o amplă serie de controale în vamă, blocând intrarea în țară a...

  Mai multe articole