Ministerul Mediului va trece printr-o perioadă de mari schimbări. Şi nu neapărat în bine…

Sursa foto: ecologic

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) trece printr-o perioadă de mari schimbări. Printr-o Hotărâre de Guvern publicată în Monitorul Oficial în data de 29 iunie a.c. se stabileşte că numărul maxim de posturi aprobat MMAP creşte la 524, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. În HG nr. 43/2020 numărul era de 484 cu 40 de posturi mai puţin. Numărul secretarilor de Stat rămâne neschimbat, 5 posturi, dar se adaugă încă un post de secretar general adjunct la cele două existente în HG nr. 43/2020.

Dar această Hotărâre de Guvern, apărută la sfârşitul lunii trecute, nu este decât începutul schimbării, pentru că ea va fi urmată cât de curând de o „Ordonanţă de Urgenţă privind implementarea unor prevederi din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung în domeniul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și pentru modificarea unor acte normative“, aflată deocamdată în stadiu de proiect.

Conform proiectului de Ordonanţă, va fi înfiinţată Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) care va prelua toate atribuțiile Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și ale instituțiilor din subordinea acesteia..

ANPM site
Sursa foto: ecologic

Atribuţiile ANMAP

● Conduce procedura de reglementare şi emite, după caz, acte de reglementare, în condiţiile legii;
● Asigură suportul tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor sectoriale, precum şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului și managementul ariilor protejate; c)asigură implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului și a ariilor naturale protejate, la nivel naţional; d)asigură instruirea și perfecționarea continuă a personalului aparţinând agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din subordine; e)asigură reprezentarea în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
● Elaborează rapoartele în formatele stabilite de Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Agenţia Europeană pentru Chimicale, EUROSTAT şi de către secretariatele convenţiilor şi protocoalelor în domeniul protecţiei mediului la care România este parte, cu excepţia rapoartelor prevăzute de legislaţia din domeniul zgomotului ambiant, şi le supune spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea raportării acestora; g) administrează sistemul informaţional pentru domeniile sale de activitate;
● Propune spre elaborare strategii şi programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră şi faună protejate;
● Verifică şi avizează măsurile de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, în vederea aprobării;
● Verifică şi aprobă planurile de management ale ariilor naturale protejate;
● Coordonează şi verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management şi activităţilor aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare şi actualizare a bazei de date electronice;
● Stabileşte şi pune în practică criterii de performanţă pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;
● Asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor şi politicilor privind ariile naturale protejate, precum şi armonizarea cu acquis-ul comunitar, convenţiile, acordurile şi tratatele la care România este parte.

Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se va aplica de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate sau va fi deleagată de către aceasta către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.

Nici instituţia de control a MMAP, Garda Naţională de Mediu nu scapă de aceste schimbări. Ea se va numi Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri (GNMAP) şi se va înfiinţa prin reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu, Gărzii Forestiere Naționale și prin preluarea în subordine a gărzilor forestiere.

GNM FAcebook
Sursa foto: Facebook/GNM

O parte din atribuţiile GNMAP

● Propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului elaborarea, promovarea şi reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor şi normelor tehnice privind activitatea de control şi inspecţie;
● Elaborează planul anual de activităţi, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune;
● Controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;
● Controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional;
● Controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
● Realizează sinteze şi analize de risc privind fondul forestier naţional şi fondul cinegetic;
● Controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară;
● Controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate;
● Constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor, sesizează organele de urmărire penală competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei, constituie infracţiuni;
● Participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate;
● Controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, apelor și pădurilor pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor;.
● Controlează respectarea cerinţelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
● Propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ale cărei prevederi nu sunt respectate de către titularul actelor de reglementare;
● Îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor;
● Verifică depunerea de către persoanele fizice şi juridice la Administraţia Fondului pentru Mediu a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
● Verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu;
● Controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea;
● Verifică la deţinătorii cu orice titlu/administratorii de terenuri îndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare privind întreţinerea perdelelor forestiere şi a aliniamentelor de protecţie, spaţiilor verzi, parcurilor şi a gardurilor vii şi aplică sancţiunile corespunzătoare;
● Controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;
● Controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor accidentale;
● Constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi efectuează investigaţii pentru identificarea persoanei(lor) responsabile;
● Solicită date şi documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin natura atribuţiilor au tangenţă cu obiectul controlului, din care să rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare;
● Stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate, şi urmăreşte modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau respectate;
● Confiscă bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii săvârşite în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor;
● Prelevează probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
● Verifică respectarea prevederilor din avizul de gospodărire a apelor;
● Dispune, în condiţiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort populaţiei, în cazul nerespectării obligaţiei de a solicita şi obţine autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în cazul anulării acestor acte de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă sau de către instanţele de judecată.

20200226 134140 site
Sursa foto: Facebook

După ce Ordonanţa de Urgenţă va fi adoptată, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va fi formată din autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri.

Despre aceste modificări s-a mai discutat în ultimul an. Deocamdată nimeni nu poate spune dacă ele vor fi benefice sau nu pentru protecţia mediului, dar ceea ce este sigur este că va urma o perioadă de haos total. Lupta pentru ocuparea posturilor de conducere a noilor organisme se va duce cu toate armele posibile, iar situaţia nesigură a Coaliţiei de Guvernare va amplifica toată această stare de fapt.

Cele care vor profita din plin de acest haos total vor fi reţelele de trafic cu deşeuri mascate ca importuri de haine second-hand sau deşeuri reciclabile. TIR-urile încărcate cu gunoaie de tot felul vor intra prin punctele de trecere a frontierei ca prin brânză pentru că nu va mai fi cineva care le va mai putea opri. În tot acest context, este extrem de ciudat de ce tocmai acum, înainte de apariţia Ordonanţei de Urgenţă, a fost desfiinţată Direcţia de control al transferului de deşeuri din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.● Matei Dumitru

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă poate fi citit aici.

Newsletter Ecologic

Newsletter

Primește știrile din site-ul Ecologic direct pe e-mail:

Arderile de deșeuri din Sintești au declanșat un puternic incendiu de vegetație

Arderea deșeurilor reciclabile din Sintești a declanșat un incendiu de vegetație care risca să se extindă la locuințele din...

Newsletter

Primește știrile din site-ul Ecologic direct pe e-mail:

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Privacy Settings saved!
Setările de confidențialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanțele site-ului nostru.

  • _ga
  • _gat
  • _gid

Decline all Services
Accept all Services