17.9 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

    Poluarea cu nitrați rămâne o problemă

    Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind pu­nerea în aplicare a Directivei pri­vind nitrații (bazat pe datele pentru perioada 2016-2019) a­ver­tizează că acești poluanți con­tinuă să fie prezenți în apă la cote dăunătoare. Nitrații pro­veniți din utilizarea în­gră­șă­min­te­lor agricole sunt periculoși atât pentru sănătatea u­ma­nă, cât și pentru mediu, ca­u­zând pier­derea de oxigen și eu­trofizarea ecosistemelor. Do­cu­mentul consemnează că a­co­lo unde a fost realizată, cu­ră­ța­rea apelor de nitriți a avut impact pozitiv asupra ali­men­tă­rii cu apă potabilă, biodiversității și a unor sectoare ca pes­cu­itul și turismul.
    În perioada 2016-2019 la ni­ve­lul întregii Uniuni Europene 14,1% din apele subterane a­veau o concentrație de nitrați peste limita stabilită pentru apa po­ta­bilă, iar 81% din apele marine, 31% din cele de coastă, 36% din râuri și 32% din lacuri au fost raportate ca eutrofe.
    Belgia, Cehia, Danemarca, Ger­mania, Finlanda, Ungaria, Le­tonia, Luxemburg, Malta, Ță­rile de Jos, Polonia și Spania se confruntă cu cele mai mari pro­vocări în ceea ce privește com­baterea poluării cu nu­trienți din a­gricultură. Bul­ga­ria, Cipru, Es­tonia, Franța, I­talia, Por­tu­ga­lia și România au de ase­me­nea puncte critice în care ar trebui luate măsuri urgente pen­­tru reducerea poluării cu ni­trați. Comisia va lua măsuri pen­tru a îmbunătăți respecta­rea Di­rectivei privind nitrații, care este o condiție prealabilă pen­tru a­tin­gerea obiectivu­lui Pactului Ver­de European de re­ducere a pier­derilor de nu­tri­enți cu cel puțin 50% pâ­nă în 2030. •Alexandra Popescu

    Newsletter Ecologic