23.4 C
Bucharest
Friday, September 29, 2023
Mai mult

  Regulamentul european referitor la ambalaje va schimba inclusiv modul de autorizare a OIREP-urilor

  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje care modifică Regulamentul (UE) 2019/1020 și Directiva (UE) 2019/904 și revocă Directiva 94/62/CE va aduce schimbări majore în domeniul ambalajelor, de la proiectare la producție și până la gestionarea deșeurilor. Propunerea Comisiei a trecut de Consiliu și se află acum în procedură de primă citire în Parlamentul European. Fiind un regulament, actul normativ va fi obligatoriu și va intra automat în legislația națională.• Matei Dumitru

  P042477 931704
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Ambalajele sunt o problemă majoră de mediu. Sunt printre principalii consumatori de materiale virgine (40% din materialele plastice și 50% din hârtia utilizată în UE sunt destinate ambalajelor) și reprezintă 36% din deșeurile solide municipale. Utilizarea crescută a ambalajelor cuplată cu ratele de reutilizare și reciclare scăzute împiedică în prezent dezvoltarea unei economii circulare cu conținut redus de carbon.
  Producția de ambalaje a crescut în ultimii ani mai repede decât venitul național brut, ceea ce duce la creșterea emisiilor de CO2 și a poluării în general, la supraexploatarea resurselor naturale și la pierderi de biodiversitate. Datele Eurostat și numeroase rapoarte de piață arată că utilizarea ambalajelor crește, iar caracteristicile lor de proiectare pot inhiba reciclarea.
  Din 2012 până în 2020 ponderea ambalajelor nereciclabile a crescut semnificativ. Un ambalaj este „nereciclabil“ dacă nu poate fi colectat separat sau prezintă provocări în procesele de sortare și reciclare de ultimă generație utilizate în UE. În plus, ambalajele reciclabile din punct de vedere tehnic adesea nu sunt reciclate întrucât procesele necesare pentru colectarea, sortarea și reciclarea lor nu sunt disponibile în practică, nu sunt eficiente din perspectiva costurilor sau producția obținută nu are calitatea corespunzătoare cererii de pe piețele finale de materii prime secundare. Mai mult, rezultatele preliminare ale celui de-al doilea raport de avertizare timpurie al Comisiei Europene arată că multe state membre nu reușesc să-și îndeplinească obiectivele de reciclare stabilite prin articolul 6 din Directiva 94/62/CE.

  Ambalajele și economia circulară

  O economie circulară a ambalajelor va ajuta la decuplarea dezvoltării economice de utilizarea resurselor naturale, va contribui la obținerea neutralității climatice până în 2050, la oprirea pierderii de biodiversitate și la reducerea dependenței strategice a economiei UE de multe materiale. În plus, poate avea un impact pozitiv asupra ocupării forței de muncă, inclusiv și în special în economia socială, prin crearea de locuri de muncă de calitate, mai „ecologice“, cu condiția ca investițiile necesare în deprinderea abilităților să fie puse în aplicare și să țină cont de particularitățile din diferitele state membre, regiuni și tipuri de muncă.
  Concluziile Consiliului din decembrie 2020 au salutat intenția Comisiei de a se asigura că toate ambalajele sunt reutilizabile sau reciclabile într-un mod fezabil din punct de vedere economic până în 2030 pentru a reduce producția de ambalaje, ambalarea excesivă și prin urmare generarea deșeurilor de ambalaje. Rezoluția Parlamentului din 10 februarie 2021 cu privire la noul Plan de acțiune privind economia circulară a reiterat acest obiectiv și i-a solicitat Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să includă măsuri și ținte de reducere a complexității ambalajelor, de creștere a conținutului reciclat, de eliminare a substanțelor periculoase și dăunătoare și de promovare a reutilizării fără a compromite standardele de siguranță și de igienă alimentară.
  Noul regulament actualizează cadrul legislativ al UE pentru deșeurile de ambalaje și oferă statelor membre și întreprinderilor un sprijin adecvat pentru atingerea obiectivelor de reducere a deșeurilor. Acest sprijin ia forma unui cadru de reglementare armonizat care susține investițiile, reduce deșeurile și promovează reciclarea de înaltă calitate și se va aplica în mod egal în toate statele membre ale UE.
  Documentul aflat în curs de adoptare introduce obligații pe întregul ciclu de viață al ambalajelor în ceea ce privește sustenabilitatea și etichetarea pentru a permite punerea lor pe piață și adaugă noi cerințe referitoare la responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR), colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje.

  P042477 110838
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Responsabilitatea producătorilor

  Regulamentul include obligații stricte pentru producători și pentru organizațiile de preluare de responsabilități. Informațiile care trebuie prezentate de producător sau reprezentantul său autorizat pentru EPR includ:

  • numele și denumirile de marcă (dacă sunt disponibile) sub care producătorul își desfășoară activitatea în statul membru, adresa producătorului, codul poștal, localitatea, strada și numărul, țara, numărul de telefon (dacă există), adresa web și adresa de e-mail, indicarea unui punct de contact;
  • codul național de identificare al producătorului, numărul său din registrul comerțului sau numărul oficial de înregistrare echivalent și numărul de identificare fiscală europeană sau națională;
  • cantitățile (în greutate) de tipuri de ambalaje, astfel cum sunt prevăzute în tabelul 1 din anexa II, pe care producătorul le pune pe piață în statul membru pentru prima dată;
  • o declarație privind modul în care producătorul își îndeplinește responsabilitățile.
   În cazul în care unei organizații de responsabilitate a producătorilor i se încredințează îndeplinirea obligațiilor EPR, informațiile care trebuie furnizate includ: numele și datele sale de contact, codul poștal, localitatea, strada și numărul, țara, numărul de telefon, adresa web, adresa de e-mail, codul național de identificare, numărul din registrul comerțului sau un număr de înregistrare oficial echivalent și numărul de identificare fiscală europeană sau națională al organizației de responsabilitate a producătorului, precum și mandatul producătorului reprezentat, o declarație a producătorului sau, dacă este aplicabil, a reprezentantului autorizat al producătorului pentru EPR sau a organizației de responsabilitate a producătorului care să confirme că informațiile furnizate sunt adevărate.
  iStock 957987686
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Informații pentru raportare

  Producătorii vor fi obligați să raporteze codul național de identificare, cantitățile (în greutate) pe tipuri de ambalaje pe care le pun pe piață pentru prima dată în statul membru și cantitățile (per material) de deșeuri de ambalaje colectate separat în statul membru, respectiv reciclate, recuperate și eliminate în statul membru sau expediate în interiorul sau în afara Uniunii. Alte raportări se referă la cantitățile colectate separat de ambalaje de unică folosință din plastic sau din metal pentru băuturi cu o capacitate de până la trei litri, conform tabelului 6 din anexa XII.

  Monitorizare și evaluare

  Pentru a sprijini monitorizarea responsabilității extinse a producătorilor la nivel de stat membru și pentru a armoniza cerințele EPR astfel încât să fie mai eficiente în întreaga UE, inițiativa propune o cerință de înregistrare a operatorilor economici (producători) și organizațiilor lor de responsabilitate atunci când pun pentru prima dată ambalaje pe piața unui stat membru. Măsura este însoțită de cerințe armonizate de raportare către autoritățile naționale a datelor privind aceste ambalaje. Acest lucru va reduce sarcina administrativă a producătorilor care în prezent trebuie să se adapteze la cerințele naționale divergente privind raportarea EPR și le va permite statelor membre să-și îndeplinească obligațiile de raportare și să ofere datele necesare pentru a sprijini viitoarele ajustări ale politicii, în special în ce privește reciclabilitatea ambalajelor. Propunerea limitează raportarea datelor privind obiectivele de reutilizare și reumplere a ambalajelor la cea transmisă de operatorii economici vizați către autoritățile competente și nu prevede o raportare suplimentară către Comisie. Normele de calcul vor fi adoptate de Comisia Europeană prin acte de punere în aplicare.

  canuri

  Registrul producătorilor

  Statele membre vor institui un registru de monitorizare a conformării producătorilor de ambalaje cu cerințele prevăzute prin noul act normativ. Registrul va oferi linkuri către alte registre naționale cu site-urile web ale producătorilor pentru a facilita în toate statele membre înregistrarea producătorilor sau a reprezentanților desemnați pentru responsabilitatea extinsă a producătorului.
  Producătorii vor fi obligați să se înregistreze în registru. Pentru aceasta vor depune o cerere de înregistrare în fiecare stat membru în care pun pe piață ambalaje pentru prima dată. În cazul în care un producător a desemnat o organizație de responsabilitate a producătorului menționată la articolul 41, alineatul (1), obligațiile vor fi îndeplinite de respectiva organizație, cu excepția situației în care statul membru în care este înființat registrul prevede altfel. Obligațiile pot fi îndeplinite în numele producătorului de un reprezentant desemnat pentru responsabilitatea extinsă a producătorului. Producătorii nu pot pune ambalaje pe piață dacă ei sau, după caz, reprezentanții lor desemnați pentru responsabilitatea extinsă a producătorului nu sunt înregistrați în respectivul stat membru.
  Cererea de înregistrare va include informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu partea A din anexa IX. Statele membre pot solicita informații sau documente suplimentare dacă este necesar pentru utilizarea mai eficientă a registrului.
  Dacă un reprezentant desemnat pentru responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă mai mulți producători trebuie să furnizeze numele și datele de contact ale fiecăruia dintre producătorii pe care îi reprezintă.
  Producătorul sau, după caz, reprezentantul său desemnat pentru responsabilitatea extinsă a producătorului sau organizația de responsabilitate a producătorului trebuie să raporteze toate informațiile către autoritatea competentă responsabilă de registru până la data de 1 martie pentru fiecare an calendaristic.

  Autorizarea

  Un producător, în cazul îndeplinirii individuale a obligațiilor de responsabilitate extinsă a producătorului, sau o organizație de responsabilitate a producătorului, în cazul îndeplinirii colective a obligațiilor de responsabilitate extinsă a producătorului, trebuie să solicite autorizare de la autoritatea competentă.
  Procedura de autorizare va include cerințe de verificare a măsurilor instituite pentru asigurarea conformării cu prevederile din noul act normativ (art. 42, paragraful 3) și termenul până la care se va face verificarea, care nu poate depăși douăsprezece săptămâni de la depunerea dosarului de solicitare complet. Verificarea va fi făcută de un expert independent care va emite un raport cu rezultatele controlului. Expertul trebuie să fie independent de autoritatea competentă, de organizațiile de responsabilitate a producătorilor și de producătorii autorizați pentru îndeplinirea individuală a obligațiilor.
  Producătorul sau organizațiile de responsabilitate ale producătorilor vor notifica fără întârziere autoritatea competentă despre orice modificări referitoare la informațiile conținute în solicitarea de autorizare, orice schimbare care privește condițiile autorizării sau încetarea definitivă a activităților.
  Autoritatea competentă poate decide să revoce autorizația, în special dacă producătorul sau organizația de responsabilitate a producătorului nu mai îndeplinește cerințele privind organizarea tratării deșeurilor de ambalaje, dacă nu notifică autoritatea competentă despre orice modificări care privesc termenii autorizației sau dacă și-a încetat activitatea.
  Producătorul sau, după caz, organizația de responsabilitate a producătorului va oferi o garanție adecvată menită să acopere costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor datorate în cazul nerespectării obligațiilor de responsabilitate extinsă a producătorului, inclusiv în caz de încetare definitivă a activității sau de insolvență. Această garanție poate lua forma unei asigurări de reciclare, a unui cont bancar blocat sau a unei participări a producătorului la organizația de responsabilitate a producătorului. Statele membre pot stabili cerințe suplimentare cu privire la această garanție.

  Documentul integral este disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/ ?uri=CELEX:52022PC0677.

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Latest news

  Cezar Paun: “A system of transfer of responsibility also in the field of bio-waste may need to be considered”

  Kohshin Europe is a relatively new company, established in 2019 and became operational in 2020, with joint Romanian-Japanese capital....

  Mai multe articole

  Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.