1.2 C
Bucharest
Sunday, December 10, 2023
Mai mult

  Webinar dedicat jurnaliștilor pe tema managementului și reciclării deșeurilor

  Managementul și reciclarea deșeurilor, în special ale celor electrice și electronice, au fost temele de pe agenda webinarului eco pentru jurnaliști organizat de ECOTIC îm­pre­ună cu Uniunea Ziariștilor Pro­fe­si­o­niști din România (UZPR), cu sprijinul Oa­meni și Companii. Evenimentul s-a des­fășurat pe 29 septembrie a.c. și a re­u­nit jur­naliști din toată țara interesați de pro­ble­matica mediului, a colectării și re­ci­clă­rii deșeurilor.

  Tematica abordată este importantă atât din pers­pectiva îndeplinirii responsabilităților ce ne revin în domeniul colectării și reciclării de­șe­urilor de echipamente electrice și elec­tro­nice (DEEE), cât și din cea a modalităților de fo­­lo­sire a fondurilor europene de peste un miliard de euro pre­văzute în Planul Național de Relansare și Reziliență pen­tru îmbunătățirea gestionării deșeurilor.
  În deschiderea webinarului, Doru Dinu Glăvan, pre­șe­din­tele UZPR, Valentin Uban, senior editor UZPR și Va­len­tin Negoiță, președintele ECOTIC au evidențiat im­por­tanța dialogului și a informării constante și corecte a jur­naliștilor cu privire la problematica protecției me­diu­lui și valorificării resurselor.
  Agenda evenimentului a inclus prezentările unor experți în domeniu ca Raul Pop, Marian David și Constantin Damov, care împreună cu reprezentanții ECOTIC au dez­bătut provocările actuale în managementul deșeurilor din România și căile prin care acesta poate fi îmbunătățit în be­neficiul cetățenilor.
  Raul Pop – expert în deșeuri, Marian David – director ge­neral adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Constantin Damov – președintele Green Group, Valentin Uban – se­nior editor Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Ro­mâ­nia și Diana Trifu – responsabil comunicare și campanii al or­ga­nizației ECOTIC au prezentat diversele aspecte ale ma­na­ge­mentului deșeurilor electrice și e­lec­tronice. Jur­na­liștii s-au arătat interesați de subiect, dez­bă­tând problemele sem­nalate și propunând soluții care să permită un mana­ge­ment mai eficient al DEEE.

  Webianr EcoForum2
  Sursa foto: Ecotic


  Raul Pop a prezentat situația actuală a ma­na­ge­men­tu­lui deșeurilor din România și pașii necesari pentru a face pro­grese, abordând inclusiv componentele Planului Na­țional de Redresare și Reziliență și oportunitățile de fi­nanțare pe care acesta le oferă. Marian David a abordat su­biectul din perspectiva Planului Național de Gestionare a Deșeu­ri­lor și a misiunii Gărzii Naționale de Mediu, su­bliniind problemele identificate la colectarea deșeurilor generate în comunități. Au fost menționate eforturile care se fac pentru a stimula controlul în comunități, inclusiv un proiect prin care Poliția Locală să preia din atri­buțiile Gărzii Naționale de Mediu.
  Constantin Damov a evidențiat importanța regândirii în totalitate a economiei pentru a contracara lipsa resurselor și a transforma deșeurile în resurse, creând astfel un flux al economiei circulare. De asemenea, a menționat că prin reciclarea electronicelor s-a atins un nivel de ex­tra­gere de 98% materiale care au fost re­date circuitului industrial și a reamintit că este esențial să promovăm co­lec­ta­rea se­parată, care este baza reciclării, și că spri­jinul presei este foarte im­por­tant în această direcție.
  Valentin Uban a întărit disponibilitatea presei pentru a aborda și astfel de su­biec­te ce țin de dezvoltarea comu­ni­tă­ților. De asemenea, a accentuat im­por­tan­ța promovării în timp real a di­ver­se­lor acțiuni și practici pozitive în ceea ce privește colectarea și reciclarea de­șe­urilor electrice.
  Diana Trifu a prezentat informații și ci­fre cheie din zona managementului de­șe­u­rilor electrice, descriind modalită­ți­le de colectare pe care cetățenii le au la dispoziție și ex­pli­când importanța colectării separate a deșeurilor e­lec­trice și electronice ca prim pas în protecția mediului.
  Sesiunea de dezbateri moderată de Dragoș Călugăru, di­rec­torul general al organizației ECOTIC, a adus în prim-plan problemele identificate atât de specialiști, cât și de jur­naliști. Au fost dezbătute eficacitatea programului Rabla pentru electronice și modalitățile prin care mass-media poate veni în sprijinul colectării separate: prin pro­mo­varea ști­rilor pozitive și de impact, precum și prin realizarea de in­ves­tigații pe tema managementului de­șe­u­rilor.
  În vederea îmbunătățirii colectării separate a deșeurilor, jurnaliștii prezenți au propus dezvoltarea unui cadru le­gis­lativ îmbunătățit și aplicarea consecventă a le­gilor, o im­pli­care mult mai mare din partea autorităților lo­cale, di­rec­ționarea de fonduri europene pentru conștientizarea po­pu­lației, implicarea Poliției Locale în aplicarea legii de­șe­u­rilor, o mai bună informare a cetățenilor cu privire la ex­is­tența punctelor de colectare și realizarea unui par­tene­riat public-privat adaptat nevoilor cetățenilor.•ECOTIC

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  Cazul de la Târgșoru Vechi modifică legi și duce la o uriașă criză a gunoaielor în Prahova

  Incidentul din județul Prahova unde comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o rețea de „oameni de afaceri“ care...

  Mai multe articole