24.5 C
București
joi, iunie 13, 2024
Mai mult

  Amenzile europene vor fi plătite din bugetul primăriilor

  Sursa foto: ecologic

  La inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a adoptat în data de 28 aprilie 2023 o Ordonanță de Urgență prin care transferă primăriilor responsabilitatea plăţii amenzilor europene care vor veni în urma condamnării statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la evaluarea calității aerului și nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme. Mai jos puteţi citi textul integral al acestei ordonanţe de urgenţă• Andrei Mincu

  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind transferarea către autoritățile administrației publice locale a responsabilității plății sumei forfetare și a penalităților cominatorii care decurg dintr-o posibilă condamnare a statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene referitoare la evaluarea calității aerului și nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17

  Având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 30 aprilie 2020 în cauza C-638/18, având ca obiect o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor formulată în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introdusă la 12 octombrie 2018 privind „Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Directiva 2008/50/CE – Calitatea aerului înconjurător – Articolul 13 alineatul (1) și anexa XI – Depășire sistematică și persistentă a valorilor-limită pentru microparticule (PM10) în zona RO32101 (București, România) – Articolul 23 alineatul (1) – Anexa XV – Perioadă de depășire «cât mai scurtă cu putință» – Măsuri potrivite” și cauza 2020/2206, având ca obiect o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor ce revin României în temeiul prevederilor Directivei 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, în ceea ce privește valorile-limită pentru dioxidul de azot,

  iStock 903019904 site
  Sursa foto: Istockphoto.com

  Luând în considerare că România nu a închis toate cele 68 de depozite neconforme de deșeuri, în data de 23.02.2022, Grefa Curții de Justiție a Uniunii Europene a transmis cererea introductivă de instanță în Cauza C-109/22, având ca obiect procedura de infringement privind neexecutarea hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la data de 18.10.2018 în Cauza C-301/17, Comisia Europeană împotriva României, vizând depozitele de deșeuri, a cărei procedură scrisă s-a finalizat în data de 29.09.2022,

  Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nerespectarea de către România a dispozițiilor Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, România poate fi obligată la plata unor penalități pe zi de întârziere pentru încălcarea obligației de a lua măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii în Cauza C-301/17 Comisia Europeană împotriva României, în cuantum de 29.781,3 euro pe zi de la data pronunțării hotărârii în această cauză şi până la adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a se conforma hotărârii în cauza C – 301/17 și de faptul că România, în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, poate fi obligată la plata unei sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 3.311,5 euro, înmulțit cu numărul zilelor care s-au scurs începând din ziua următoare pronunțării hotărârii în cauza C – 301/17 Comisia Europeană împotriva României, până la data luării tuturor măsurilor necesare de către România pentru a se conforma acestei hotărâri sau, în lipsa luării acestor măsuri, până la data pronunțării hotărârii de către CJUE în prezenta cauză, sub rezerva depășirii sumei forfetare minime de 1.643.000 euro,

  Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nerespectarea de către România a dispozițiilor Directivei 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa în ceea ce privește depășirea sistematică și persistentă a valorilor ‑limită pentru poluanții din anexa nr. 1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, prin faptul că, până acum, nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, poate conduce la plata unor sancțiuni ce se pot concretiza atât în plata unei sume forfetare minime, stabilită în prezent pentru România la 1.708.000 euro, cât și în plata unor penalități cominatorii între 1.830 euro și 109.800 euro pe zi de întârziere,

  În vederea evitării unei noi sesizări a Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană în contextul în care aplicarea legislaţiei naţionale privind calitatea aerului înconjurător și procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17 nu respectă întru totul principiile dreptului Uniunii Europene, fapt ce ar putea conduce la o nouă condamnare sau ce ar putea determina trimiterea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene,

  Pentru respectarea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi valorizarea principiilor cooperării loiale, bunei-credinţe şi a echivalenţei,

  Având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile primarilor, președinților de consilii județene, ale consiliilor județene, prin aparatul propriu de specialitate, sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului București, prin aparatul de specialitate al primarului general al municipiului București, la propunerea primarilor sectoarelor municipiului București, prevăzute la art. 21 alin (1) lit. b) și alin. (2), precum și la art. 22 lit. c), d), e) și h) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,

  De asemenea, având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile primarilor, președinților de consilii județene, ale consiliilor județene, prin aparatul propriu de specialitate, sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului București, prin aparatul de specialitate al primarului general al municipiului București, la propunerea primarilor sectoarelor municipiului București, prevăzute la art. 11, art. 12, art. 15, art. 31 și art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor,

  Întrucât elementele antemenționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, precum și consecința negativă asupra bugetului de stat pe care ar produce-o neadoptarea acestor măsuri,

  În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență,

  Art. 1 – (1) Suma forfetară și penalitățile cominatorii care decurg dintr-o posibilă condamnare a statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru depășirea valorilor-limită pentru poluanții din anexa nr. 1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, se suportă din bugetul Ministerului Finanţelor.
  (2) Sumele plătite în condițiile prevăzute la alin. (1) se recuperează de la autorităţile publice locale, în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare și se constituie titlu executoriu la bugetul local.

  Art. 2 – (1) Suma forfetară și penalitățile cominatorii care decurg dintr-o posibilă condamnare a statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17, se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor.
  (2) În cazul depozitelor neconforme clasa “b” din zona urbană prevăzute în anexa nr. 5 – Tabelele 5.1 și 5.2 la Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, sumele plătite în condițiile prevăzute la alin. (1) se recuperează de la autoritățile publice locale titulare ale obligațiilor de mediu și se constituie titlu executoriu la bugetul local.
  (3) În cazul depozitelor neconforme de deşeuri industriale periculoase și nepericuloase prevăzute în anexa nr. 5 – Tabelele 5.3 și 5.4 la Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, sumele plătite în condițiile prevăzute la alin. (1) se recuperează de la titularii obligațiilor de mediu și se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor.
  (4) În cazul în care, la data emiterii prezentei ordonanțe de urgență, statul român și/sau Administrația Fondului pentru Mediu a cheltuit sume pentru închiderea depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17, acestea se constituie titlu executoriu la titularii obligațiilor de mediu și se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor.“