21.4 C
Bucharest
Saturday, May 21, 2022

Irina Ionescu: „Pentru noi colaborarea cu autoritățile locale este esențială“

La începutul lunii septembrie a acestui an funcția de director general al societății GreenPoint Management a fost preluată de Irina Ionescu, specialist cu peste 25 de ani de experiență în management internațional, marketing, afaceri corporative și consultanță în antreprenoriat. I-am adresat câteva întrebări pentru a afla care sunt noile direcții de dezvoltare a organizației.• ecologic

ecologic: Sunteți o bună cunoscătoare a domeniilor sustenabilității, ambalajelor și sistemelor de colectare din Europa. Care credeți că sunt principalele provocări pentru România în această perioadă?

Irina Ionescu, directorul general al companiei GreenPoint Management SA

Irina Ionescu, directorul general al companiei GreenPoint Ma­na­gement SA: Răspunderea extinsă a producătorului și ma­na­gementului deșeurilor de ambalaje în general sunt domenii care se află într-o continuă schimbare și dezvoltare a sis­te­melor de gestionare raportat la nevoia de predictibilitate, sus­te­na­bi­litate și siguranță.
Provocarea României este dată în primul rând de faptul că trece printr-un proces de modificări legislative ce aduce de multe ori clarificări, dar pe de altă parte generează și blocaje, iar de aici apare nevoia de adaptare la noile condiții și ne­cesitatea ca toți cei implicați să aibă o viziune de ansamblu asupra domeniului, nu una pe bucățele.

ecologic: În contextul economiei circulare, deșeurile reprezintă resurse, iar deșeurile de ambalaje sunt unele dintre cele mai va­loroase din punct de vedere economic.

Irina Ionescu: Activitatea OIREP-urilor și în mod particular experiența diversificată a com­paniei GreenPoint Management constituie pentru clienți, furnizori și inclusiv pentru autoritățile statului un exemplu de bună prac­tică și un factor de stabilitate și transparență într-un domeniu de nișă. Credem cu tărie în educație și dezvoltare, contribuim la schimbarea mentalității și a comportamentului comunității, dar și aducem valoare com­paniilor și instituțiilor prin colaborarea co­rectă cu partenerii noștri din sfera administrației publice. Educația este cheia, iar o populație care își schimbă comportamentul față de deșeuri și de valoarea acestora va avea doar de câștigat.
România trebuie să acorde o și mai mare importanță susține­rii procesului de reciclare și tuturor actorilor de pe lanț, accelerând astfel creșterea conștientizării în rândul oamenilor. În ulti­mii ani cetățenii au devenit cu siguranță mai conștienți de impactul pe care îl au acțiunile lor asupra mediului și sănătății. Cu toate acestea, este încă nevoie de o schimbare profundă pentru ca populația să devină cu adevărat conștientă de impactul alegerilor făcute, iar cei care sortează corect și susțin reciclarea să devină în sfârșit regula și nu excepția.
Fiind o companie înființată în 2017, suntem parte integrantă a procesului de evoluție pozitivă în domeniul managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Încă de la început Green­Point Management a îmbrățișat schimbarea și s-a adaptat noului context legislativ și operațional, fiind principalul partener contractual al autorităților administrației publice locale în domeniul im­plementării răspunderii extinse a producătorului, atât din punct de vedere financiar (al acoperirii costului), cât și din punct de vedere educațional (al contribuțiilor la campaniile de in­formare și conștientizare). Având o relație strânsă de co­la­bo­ra­re cu companiile partenere pentru care am preluat și im­ple­men­tat răspunderea extinsă, am putut acoperi întreg te­ri­toriul Ro­mâniei. Cea mai bună dovadă este faptul că suntem în con­ti­nu­are OIREP-ul cu cele mai multe contracte încheiate cu ADI-urile și cu un număr semnificativ de unități administrativ-teritoriale de toate dimensiunile: municipii, reședințe de județe, orașe și comune.
Noi, la GreenPoint Management, considerăm în mod absolut obiectiv că și contribuția noastră financiară, împreună cu veniturile reale obținute din valorificarea deșeurilor de ambalaje că­tre reciclatorii finali, sunt parte a procesului financiar funcțio­nal menit să asigure performanța sistemului și sustenabilitatea eco­no­mi­co-financiară a contractelor de delegare. Totul în contextul unor costuri pentru populație care să nu fie afectate de ges­ti­o­na­rea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale.

Sursa foto: iStock

ecologic: Cum apreciați ultimele modificări legislative? Ne re­ferim în special la Ordonanța nr. 1 din 11.08.2021 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Irina Ionescu: Această ordonanță a apărut ca o completare a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. În teorie, Legea nr. 249/2015 nu ar trebui să aibă legătură cu depozitarea deșeurilor de ambalaje, deoarece prin lege acest tip de deșeu nu ajunge la de­po­zi­tare. Iar această pre­ve­dere legală ar tre­bui să fie respectată de absolut toți ac­to­rii din circuit.
Modificările sunt parte a unui pro­ces ne­cesar, care trebuia să aibă loc în plan național. Vor­bim despre ar­mo­ni­za­rea dreptului na­țional cu cel comunitar, care tran­s­pune prevederile Co­misiei Europene. Cu toa­te acestea, aș­tep­tările industriei în care OIREP-urile sunt actori principali sunt dincolo de simpla traducere și introducere în legislație a unor prevederi. Atenția trebuie să fie îndreptată și spre planul com­plet operațional care trebuie să respecte aceste prevederi.
Răspunderea extinsă a producătorului implementată prin sis­temul gestionat de OIREP-uri și-a dovedit utilitatea con­tri­bu­ind în mod esențial la îndeplinirea până în prezent a tuturor o­biec­tivelor.
Așadar, modificările sunt un proces firesc din punct de vedere legislativ, însă operațional și financiar ele înseamnă o creștere a presiunii pe toți actorii de pe lanț: producător, utilizator, au­toritate a statului, operator de salubritate sau colector și, bine­în­țeles, OIREP.
În calitate de OIREP implicat activ în toate aspectele ce țin de ma­nagementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, Green­Point Management a susținut modificările legislative, însă tot­o­dată a continuat să vină cu opinii pertinente și constructive în sensul îmbunătățirii cadrului legal, reliefând și problemele pe care le ridică implementarea acestor prevederi în practică. Un bun exemplu este introducerea sistemului de control al calității și tra­sabilității deșeului, SIATD. Acesta a fost și motivul pentru care am susținut de la bun început necesitatea înființării unei asociații a organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului Asociația OIREP Ambalaje (AOA), ai cărei mem­bri fondatori sun­tem mai exact acela de a facilita dialogul inter­instituțional între actorii principali de pe lanțul gestionării deșeurilor de ambalaje, OIREP-ul fiind principalul promotor și facilitator.

Sursa foto: iStock

ecologic: Credeți că obiectivele impuse de OG nr. 1/2021 pot fi îndeplinite? În ce condiții?

Irina Ionescu: Cu siguranță, obiectivele sunt extrem de ambițioase. Dacă în perioada 2019-2022 țintele globale de valorificare sunt de 60%, din care reciclare 55%, iar posibilitatea de valorifi­ca­re energetică este de 5%, din anul 2022 situația se schimbă ra­dical. Iar ținta pentru plastic crește gradual, anual, cu 5%. Ob­ser­văm cazuri în care țintele se triplează într-un interval de numai 8 ani.
Situația este într-adevăr încărcată cu provocări din acest punct de vedere. Până în prezent obligațiile au fost atinse cu efor­turi semnificative, însă începând cu anul următor țintele im­puse vor genera o și mai puternică presiune, în primul rând din cauza orizontului de timp foarte scurt.

ecologic: O altă ordonanță este cea privitoare la articolele de unică folosință din plastic. Ce probleme ridică aceste produse pentru organizațiile de preluare de responsabilități din domeniul ambalajelor?

Irina Ionescu: Organizațiile de tip OIREP funcționează chiar pe acele principii care servesc drept instrumente utilizate pentru a reduce presiunea și impactul deșeurilor de unică fo­losință din plastic.
Ordonanța de urgență care interzice produsele de unică folosință de plastic adoptată de Guvernul României în luna august a acestui an este un act normativ așteptat să transpună în legis­la­ția națională Directiva 2019/904/UE. Este o măsură care cu si­gu­ranță va sprijini tranziția către o economie circulară, cu toate că scoaterea din piață a acestor produse se va face gradual, printr-o epuizare treptată a stocurilor. Reciclarea are de câștigat prin asemenea măsuri ce previn generarea de deșeuri care ar ajunge la depozit și incontestabil acționează și asupra comportamentului publicului.

ecologic: Dar hotărârea de guvern privind Sistemul de Garanție-Returnare (SGR)? Termenele și obiectivele sunt realiste? Implicarea Statului în acționariatul societății de administrare este un lucru benefic pentru buna funcționare a SGR? Ce păre­re aveți despre penalitățile prevăzute pentru neatingerea obiec­tivelor?

Irina Ionescu: Este un sistem care va aduce îmbunătățiri semnifi­ca­tive în domeniul managementului deșeurilor de ambalaje. Sun­tem convinși că autoritățile administrative publice și locale, dar și ceilalți actori de pe lanț, inclusiv operatorii de salubritate, colectorii de ambalaje și OIREP-urile își doresc răspunsuri la întrebări legate de aspectele operaționale și financiare care vor apărea în im­plementarea Sistemului de Garanție-Returnare. Pe de altă par­te, noi înțelegem foarte bine impactul financiar pe care aceste schim­bări îl vor avea asupra consumatorilor și producătorilor.
Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră dacă implicarea Statului în acționariatul societății de administrare este un lu­cru benefic pentru buna funcționare a SGR, ar trebui să ne uităm a­tent la exemplul țărilor avansate care au implementat deja cu suc­ces sistemul, unde statul nu este implicat, însă urmează să ve­dem cum vor evolua lucrurile.
Existența unui sistem funcțional pus la dispoziția utilizatorilor, utilizarea recompenselor ca instrument de stimulare și pu­te­rea exemplului pozitiv sunt condiții necesare, cred eu, în România de astăzi.
Orizontul de timp pentru o implementare eficientă a sistemului ar trebui asumat cu realism, considerând o perioadă de tranziție operațională care să asigure complementaritatea funcțională cu actualul sistem. O abordare pragmatică a problemei deșeurilor poate fi făcută doar într-un context mai amplu, care să permită o viziune realistă asupra întregului domeniu. Noi sus­ținem atât un SGR funcțional și viabil, cât și o eficientizare a actualului sistem de preluare a răspunderii producătorilor.

ecologic: GreenPoint Management este una dintre cele mai im­por­tante societăți de tip OIREP din țară. Cum vedeți dum­nea­voastră viitorul sistemului de preluare a răspunderii extinse a pro­ducătorului în România?

Irina Ionescu: GreenPoint Management este după părerea mea cea mai importantă organizație de preluare de responsabilități, dacă luăm în considerare cantitatea de deșeuri de ambalaje ges­ti­o­nate în numele producătorilor care au avut încredere în noi și co­la­borările cu toate asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) existente și funcționale în România și cu toate unitățile ad­ministrativ-teritoriale (UAT) care au răspuns propunerilor noas­tre. Importanța activității noastre este dată și de amploarea pro­iectelor implementate împreună cu producătorii și cu ONG-urile partenere, implicarea activă în cadrul AOA și în tot ceea ce înseamnă dezbatere în România pe tema gestionării deșeurilor de ambalaje și a reciclării și, nu în ultimul rând, faptul că GreenPoint Management acționează continuu cu maximum de responsabilitate și transparență.
Răspunderea extinsă a producătorului este mai mult decât un simplu prin­cipiu, este o realitate cu im­pact socio-economic extrem de mare, chiar dacă în continuare nu este pe de­plin înțeleasă în Ro­mânia. Este deja o certitudine fap­tul că producătorii re­pre­zen­tați de noi și-au res­pectat obli­ga­țiile le­gale și au contribuit atât fi­nanciar, cât și la accelerarea tranziției către economia circulară.
În ceea ce privește sistemul actual, acesta este cu siguranță perfectibil. Este nevoie de mai multă co­­operare în­tre toți actorii din do­me­niu, de pre­dic­tibilitate și siguranță atât în plan le­gislativ, cât și o­pe­rațional, pen­tru ca vii­torul sis­te­m să fie un me­canism mai efi­ca­ce și în ton cu tim­purile pe care le tră­im. Răspunde­rea extinsă a pro­du­cătorului este o cer­titudine. Sis­te­mul de Garanție-Returnare va a­vea un impact sem­nificativ nu nu­mai asupra activității OIREP-urilor, ci și a tuturor celor care ges­ti­o­nează de­șeuri de ambalaje și deșeuri mu­nicipale.

ecologic: Ați menționat colaborarea cu ADI-uri și UAT-uri. Care este scopul acestei conlucrări?

Irina Ionescu: Încă de la apariția OUG nr. 74/2018 și mo­dificarea legilor nr. 211/2011 și nr. 249/2015, Green­Point Management a dovedit că este un partener important al administrației publice locale și al UAT-urilor prin prisma numărului de contracte și a sumelor plătite către ADI-uri și UAT-uri în scopul acoperirii costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile municipale colectate separat. Din 2019 și până în prezent Green­Point Management a avut relații contractuale cu toate ADI-urile funcționale din România și a finanțat cea mai mare cotă parte din deșeurile de ambalaje din fluxul municipal la nivel național.
În fiecare an am transmis în mod repetat propuneri de parteneriat tuturor UAT-urilor aflate în județe unde Sistemele de Management Integrat al De­șe­urilor (SMID) nu funcționează, iar ADI-urile nu sunt operaționale. Am răspuns întotdeauna pozitiv oricărei solicitări de perfectare a acordurilor de colaborare, am fost prezenți inclusiv fizic în absolut fiecare județ al țării, de la Suceava la Caraș-Severin, de la Satu Mare la Constanța, de la Giurgiu la Maramureș, de la Timiș până la Iași și Vaslui. Avem sute de contracte semnate cu UAT-uri de toate dimensiunile: comune, orașe, municipii și reședințe de județ.
Chiar în această perioadă suntem implicați în negocierile dintre FADI și Asociația OIREP Ambalaje din care facem parte pentru perfectarea cadrului contractual pentru anul următor. În acest sens, scopul GreenPoint Management a fost încă de la început să fie parte activă a unui întreg proces și nu doar un simplu plătitor al unor contribuții. Pentru noi colaborarea cu autoritățile locale este esențială.

ecologic: În cursul ultimilor ani au fost derulate numeroase campanii de educare și informare a populației cu privire la colectarea separată, reciclare etc., multe finanțate de OIREP-uri. Și-au atins scopul propus aceste campanii?

Irina Ionescu: Contribuția GreenPoint la dezvoltarea durabilă a României reprezintă unul dintre obiectivele noastre pe termen mediu și lung. Dincolo de scopul principal al activității noastre, contribuim și la schimbarea paradigmei în ceea ce privește comportamentul publicului referitor la deșeuri și la colectarea separată a acestora.
Până în prezent am implementat împreună cu partenerii noștri peste 75 de proiecte de CSR la nivel local sau național, ne im­plicăm continuu în promovarea colectării separate atât în rândul populației cât și în cadrul companiilor, am investit și investim constant în creșterea gradului de conștientizare a importanței reciclării în România. Rezultatele obținute prin fiecare campanie sau program derulat în parteneriat cu producătorii sunt de cele mai multe ori peste așteptări, ceea ce ne crește și mai mult angajamentul și implicarea în viitor. Misiunea pe care ne-am asumat-o se completează de la an la an, iar fiecare campanie încheiată cu succes este o bătălie câștigată în lupta cu risipa de resurse și cu obstacolele inerente care apar în procesul de conștientizare a problemelor climatice.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Publicitate

Cele mai recente articole

Publicitate

Alte articole

Mai multe articole

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Privacy Settings saved!
Setările de confidențialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanțele site-ului nostru.

  • _ga
  • _gat
  • _gid

Decline all Services
Accept all Services