23.4 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Irina Ionescu: „Pentru noi colaborarea cu autoritățile locale este esențială“

  La începutul lunii septembrie a acestui an funcția de director general al societății GreenPoint Management a fost preluată de Irina Ionescu, specialist cu peste 25 de ani de experiență în management internațional, marketing, afaceri corporative și consultanță în antreprenoriat. I-am adresat câteva întrebări pentru a afla care sunt noile direcții de dezvoltare a organizației.• ecologic

  ecologic: Sunteți o bună cunoscătoare a domeniilor sustenabilității, ambalajelor și sistemelor de colectare din Europa. Care credeți că sunt principalele provocări pentru România în această perioadă?

  Irina Ionescu Monica
  Irina Ionescu, directorul general al companiei GreenPoint Management SA

  Irina Ionescu, directorul general al companiei GreenPoint Ma­na­gement SA: Răspunderea extinsă a producătorului și ma­na­gementului deșeurilor de ambalaje în general sunt domenii care se află într-o continuă schimbare și dezvoltare a sis­te­melor de gestionare raportat la nevoia de predictibilitate, sus­te­na­bi­litate și siguranță.
  Provocarea României este dată în primul rând de faptul că trece printr-un proces de modificări legislative ce aduce de multe ori clarificări, dar pe de altă parte generează și blocaje, iar de aici apare nevoia de adaptare la noile condiții și ne­cesitatea ca toți cei implicați să aibă o viziune de ansamblu asupra domeniului, nu una pe bucățele.

  ecologic: În contextul economiei circulare, deșeurile reprezintă resurse, iar deșeurile de ambalaje sunt unele dintre cele mai va­loroase din punct de vedere economic.

  Irina Ionescu: Activitatea OIREP-urilor și în mod particular experiența diversificată a com­paniei GreenPoint Management constituie pentru clienți, furnizori și inclusiv pentru autoritățile statului un exemplu de bună prac­tică și un factor de stabilitate și transparență într-un domeniu de nișă. Credem cu tărie în educație și dezvoltare, contribuim la schimbarea mentalității și a comportamentului comunității, dar și aducem valoare com­paniilor și instituțiilor prin colaborarea co­rectă cu partenerii noștri din sfera administrației publice. Educația este cheia, iar o populație care își schimbă comportamentul față de deșeuri și de valoarea acestora va avea doar de câștigat.
  România trebuie să acorde o și mai mare importanță susține­rii procesului de reciclare și tuturor actorilor de pe lanț, accelerând astfel creșterea conștientizării în rândul oamenilor. În ulti­mii ani cetățenii au devenit cu siguranță mai conștienți de impactul pe care îl au acțiunile lor asupra mediului și sănătății. Cu toate acestea, este încă nevoie de o schimbare profundă pentru ca populația să devină cu adevărat conștientă de impactul alegerilor făcute, iar cei care sortează corect și susțin reciclarea să devină în sfârșit regula și nu excepția.
  Fiind o companie înființată în 2017, suntem parte integrantă a procesului de evoluție pozitivă în domeniul managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Încă de la început Green­Point Management a îmbrățișat schimbarea și s-a adaptat noului context legislativ și operațional, fiind principalul partener contractual al autorităților administrației publice locale în domeniul im­plementării răspunderii extinse a producătorului, atât din punct de vedere financiar (al acoperirii costului), cât și din punct de vedere educațional (al contribuțiilor la campaniile de in­formare și conștientizare). Având o relație strânsă de co­la­bo­ra­re cu companiile partenere pentru care am preluat și im­ple­men­tat răspunderea extinsă, am putut acoperi întreg te­ri­toriul Ro­mâniei. Cea mai bună dovadă este faptul că suntem în con­ti­nu­are OIREP-ul cu cele mai multe contracte încheiate cu ADI-urile și cu un număr semnificativ de unități administrativ-teritoriale de toate dimensiunile: municipii, reședințe de județe, orașe și comune.
  Noi, la GreenPoint Management, considerăm în mod absolut obiectiv că și contribuția noastră financiară, împreună cu veniturile reale obținute din valorificarea deșeurilor de ambalaje că­tre reciclatorii finali, sunt parte a procesului financiar funcțio­nal menit să asigure performanța sistemului și sustenabilitatea eco­no­mi­co-financiară a contractelor de delegare. Totul în contextul unor costuri pentru populație care să nu fie afectate de ges­ti­o­na­rea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale.

  iStock 538798184
  Sursa foto: iStock

  ecologic: Cum apreciați ultimele modificări legislative? Ne re­ferim în special la Ordonanța nr. 1 din 11.08.2021 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

  Irina Ionescu: Această ordonanță a apărut ca o completare a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. În teorie, Legea nr. 249/2015 nu ar trebui să aibă legătură cu depozitarea deșeurilor de ambalaje, deoarece prin lege acest tip de deșeu nu ajunge la de­po­zi­tare. Iar această pre­ve­dere legală ar tre­bui să fie respectată de absolut toți ac­to­rii din circuit.
  Modificările sunt parte a unui pro­ces ne­cesar, care trebuia să aibă loc în plan național. Vor­bim despre ar­mo­ni­za­rea dreptului na­țional cu cel comunitar, care tran­s­pune prevederile Co­misiei Europene. Cu toa­te acestea, aș­tep­tările industriei în care OIREP-urile sunt actori principali sunt dincolo de simpla traducere și introducere în legislație a unor prevederi. Atenția trebuie să fie îndreptată și spre planul com­plet operațional care trebuie să respecte aceste prevederi.
  Răspunderea extinsă a producătorului implementată prin sis­temul gestionat de OIREP-uri și-a dovedit utilitatea con­tri­bu­ind în mod esențial la îndeplinirea până în prezent a tuturor o­biec­tivelor.
  Așadar, modificările sunt un proces firesc din punct de vedere legislativ, însă operațional și financiar ele înseamnă o creștere a presiunii pe toți actorii de pe lanț: producător, utilizator, au­toritate a statului, operator de salubritate sau colector și, bine­în­țeles, OIREP.
  În calitate de OIREP implicat activ în toate aspectele ce țin de ma­nagementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, Green­Point Management a susținut modificările legislative, însă tot­o­dată a continuat să vină cu opinii pertinente și constructive în sensul îmbunătățirii cadrului legal, reliefând și problemele pe care le ridică implementarea acestor prevederi în practică. Un bun exemplu este introducerea sistemului de control al calității și tra­sabilității deșeului, SIATD. Acesta a fost și motivul pentru care am susținut de la bun început necesitatea înființării unei asociații a organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului Asociația OIREP Ambalaje (AOA), ai cărei mem­bri fondatori sun­tem mai exact acela de a facilita dialogul inter­instituțional între actorii principali de pe lanțul gestionării deșeurilor de ambalaje, OIREP-ul fiind principalul promotor și facilitator.

  iStock 1205247477
  Sursa foto: iStock

  ecologic: Credeți că obiectivele impuse de OG nr. 1/2021 pot fi îndeplinite? În ce condiții?

  Irina Ionescu: Cu siguranță, obiectivele sunt extrem de ambițioase. Dacă în perioada 2019-2022 țintele globale de valorificare sunt de 60%, din care reciclare 55%, iar posibilitatea de valorifi­ca­re energetică este de 5%, din anul 2022 situația se schimbă ra­dical. Iar ținta pentru plastic crește gradual, anual, cu 5%. Ob­ser­văm cazuri în care țintele se triplează într-un interval de numai 8 ani.
  Situația este într-adevăr încărcată cu provocări din acest punct de vedere. Până în prezent obligațiile au fost atinse cu efor­turi semnificative, însă începând cu anul următor țintele im­puse vor genera o și mai puternică presiune, în primul rând din cauza orizontului de timp foarte scurt.

  ecologic: O altă ordonanță este cea privitoare la articolele de unică folosință din plastic. Ce probleme ridică aceste produse pentru organizațiile de preluare de responsabilități din domeniul ambalajelor?

  Irina Ionescu: Organizațiile de tip OIREP